دانلود

جمعه ٩ فروردین ١٣٩٨

بلودیت نسخه ٣.١٣.١ نگارش فریبا منتشر شد.

دانلود نسخه ٣.١٣.١ فارسی


بلودیت نسخه ٣.١٢ نگارش نیوشا منتشر شد.

دانلود نسخه ٣.١٢ فارسی


بلودیت نسخه ٣.١١ نگارش نرگس منتشر شد.

دانلود نسخه ٣.١١ فارسی


بلودیت نسخه ٣.١۰ نگارش نوشین منتشر شد.

دانلود نسخه ٣.١۰ فارسی


بلودیت نسخه ٣.٩.٢ نگارش نگین منتشر شد.

دانلود نسخه ٣.٩.٢ فارسی


بلودیت نسخه ٣.٩.١ نگارش نسیم منتشر شد.

دانلود نسخه ٣.٩.١ فارسی


بلودیت نسخه ٣.٨.١ اولین نگارش کاملا فارسی منتشر شد.

دانلود نسخه ٣.٨.١ فارسی