بلودیت فارسی نگارش فریبا منتشر شد

یکشنبه ١۰ مرداد ١۴۰۰

نسخه جدید بلودیت منتشر شد، نگارش فریبا فارسی آن هم متعاقبا با چند روز فاصله منتشر شد، این نسخه فارسی به دلیل مترادف بودن تاریخ انتشار آن با تاریخ سال روز تولد دوست عزیزم فریبا چاوشی مترجم کتاب های کودک، با این نام ایشان نام گذاری میکنم.

دانلود

بلودیت نگارش فریبا

  به روز رسانی بلودیت از نسخه ٣٫به بلودیت نسخه ٣٫۱۳٫۱

برای به روزسانی مستندات ارتقاء بلودیت را مطالعه کنید

  به یاد داشته باشید قبل از به روز رسانی از وبسایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید